Mapování holin

Na základě konzultací s pracovníky LDO Přibyslav byly na polesích Nové Veselí a Račín vybrány vhodné lokality pro realizaci projektu. Na polesí Nové Veselí se jednalo o lesní komplex Zemanův kopec, na polesí Račín byly vybrány holiny na lokalitách Vápenice, Žlábek a Henzlička.

Následně probíhala příprava mapových podkladů pro podrobné mapování holin. Pro tyto účely byly Ústavem pro hospodářskou úpravu lesa Brandýs nad Labem poskytnuty vrstvy porostních a typologických map pro majetek LDO Přibyslav.

První fáze mapování holin proběhla v dubnu až červnu 2022, kdy bylo podrobně zmapováno celkem 7,8 ha holin na polesí Nové Veselí a 5,7 ha na polesí Račín. Druhá fáze mapování byla realizována v říjnu téhož roku a zmapováno při ní bylo 12,1 ha na Novém Veselí a 5,2 ha na Račíně.

Holiny byly detailně zaměřeny pomocí technologií Trimble R12i a FieldMap.

Pozornost byla věnována stanovištním podmínkám, výskytu plevelné vegetace (buřeně), zpracování těžebních zbytků (klestu), výskytu přirozeného zmlazení a mateřských stromů. Výčet všech sledovaných parametrů a jejich atributů je uveden v přehledu.

Výsledkem byly podrobné plány jednotlivých lokalit, které se staly základním podkladem pro plánování obnovy lesa.

Mapované parametry

Stanoviště                                                                                                      

 • hranice holiny
 • zamokřené plochy
 • odvodňovací rýhy/kanály
 • cestní síť
 • buřeň (druh, hustota)
 • klest (nesklizený, sklizený; v případě sklizeného klestu forma jeho zpracování: shrnutý na hromadách, na valech, štěpkování)
 • zbytky původních porostů (dřevina, věk, střední výška)
 • existující umělé zalesnění (dřevina, střední výška, hustota)

Potenciál přirozené obnovy     

 • přirozené zmlazení (dřevina, střední výška, hustota)
 • mateřské stromy na holině (dřevina, výčetní tloušťka, výška)
 • mateřské stromy v okolních porostech do 30 m od okraje (dtto)
Celková situace – zaměřené holiny na lokalitě Zemanův kopec (polesí Nové Veselí)