Realizace obnovy lesa

V rámci projektu se snažíme o alternativní postupy obnovy, při nichž kombinujeme využití přírodních procesů a postupů umělé obnovy lesa. Takový přístup zajišťuje jednak účinnou obnovu kalamitních holin a zároveň je nástrojem pro zvyšování biodiverzity nově zakládaných lesních porostů.

Na základě výstupů z podrobného mapování holin a výstupů terénního šetření parametrů biodiverzity byl vypracován projekt obnovy dotčených ploch. Navržené postupy obnovy zahrnují tyto tři varianty:

  1. pěstební postup s využitím kombinované obnovy;
  2. pěstební postup s využitím pionýrských dřevin a jejich následnou prosadbou a podsadbou (dvoufázová obnova);
  3. pěstební postup s předsunutými prvky obnovy (kotlíky) do porostů v budoucnu ohrožených biotickými i abiotickými vlivy.

Kombinovanou obnovu lze výhodně realizovat na většině stanovišť, kde lze očekávat výskyt přirozeného zmlazení takových druhů, které bude vhodné zakomponovat do druhové skladby nově vznikajících porostů.

Plánovanou umělou obnovu obvykle realizujeme ve sníženém hektarovému počtu sazenic, což nám umožňuje zahájit obnovu na výrazně větší ploše holin v relativně krátkém čase.

Následný postup obnovy tak můžeme bez výraznějších rizik posunout o 5 – 10 let. V tomto časovém úseku pak dojde k doplnění založené kostry porostu přirozenou obnovou, především dřevin s pionýrskou strategii růstu.

Dalším krokem obnovy holin bude doplnění dalších dřevin pod clonu vzniklého porostu. V této fázi bývá výhodné doplnit do porostních směsí dřeviny, které špatně odrůstají v nepříznivých ekologických podmínkách velkých kalamitních holin (jedná se především o buk a jedli).

Kromě návrhu obnovních postupů na vlastní holině je součástí projektu i návrh na založení předsunutých prvků obnovy (kotlíků) v navazujících smrkových monokulturách ve stadiu kmenovin, jejichž existence je akutně ohrožena nejen dalším šířením podkorního hmyzu ale i abiotickými faktory, především větrem.

Zakládání předsunutých obnovních prvků je pěstební opatření, kterým se může předcházet vzniku rozsáhlých holin a zároveň umožňuje obnovu stínomilných dřevin, jako jsou jedle a buk. Tento pěstební postup je tak jedním ze základních adaptačních opatření ve smrkových kmenovinách. Všechny zmíněné postupy jsou základem pro vyšší druhovou, věkovou a prostorovou diverzitu budoucích porostů.

Preference přirozené obnovy vyžaduje přítomnost mateřských stromů. Navržené postupy proto důsledně podporují ponechání takovýchto stromů ať již přímo na holinách nebo v jejich blízkosti a to nejen cílových hospodářských dřevin, ale také dřevin pionýrských (bříza, osika, jeřáb) či doplňkových (třešeň, jilm).

Důležitým prvkem nových postupů obnovy je zacházení s mrtvým dřevem. Pro budoucí diverzitu je vhodné ponechání určité části mrtvého dřeva na ploše. V běžných lesích, kde není omezen vstup veřejnosti, není kvůli bezpečnostním rizikům možné ponechání stojících souší (nebezpečí pádu na člověka).

Vhodnou alternativou je ponechání ležících kmenů a především pak soustředěného klestu na valech či hromadách. Soustředěný klest poskytuje útočiště pro drobné savce, ptáky a bezobratlé a má také pozitivní vliv na mikroklima holiny (zástin, snížení rychlosti proudícího větru). V delším časovém horizontu je nezanedbatelným přínosem obohacení stanoviště o živiny obsažené v mrtvém dřevě uvolněné při jeho rozkladu.

První etapa obnovy lesa realizována podle výše uvedených zásad proběhla na podzim 2022. Celkem bylo v této etapě obnoveno 7,8 ha ploch na polesí Nové Veselí a 5,7 ha na polesí Račín. Na polesí Račín bylo navíc vylepšeno 3,7 ha ploch (doplnění stávající výsadby o další druhy především listnatých dřevin).

Při zalesnění byla využita pestrá škála domácích dřevin. Celkem bylo vysazeno téměř 39 tis. sazenic 11 druhů lesních dřevin (úplný seznam je uveden v přehledu).